Kurban Duası Arapça ve Türkçe


Arapça

   ﻗُﻞْ اِﻧَّﻨٖﻰ ﻫَﺪٰﻳﻨٖﻰ رَﺑّٖﻰٓ اِﻟٰﻰ ﺻِﺮَاطٍ ﻣُﺴْﺘَﻘٖﻴﻢٍ دٖﻳﻨًﺎ ﻗِﻴَﻤًﺎ ﻣِﻠَّﺔَ اِﺑْﺮٰﻫٖﻴﻢَ ﺣَﻨٖﻴﻔًﺎ وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛٖﻴﻦَ٠ ﻗُﻞْ اِنَّ ﺻَﻠَﺎﺗٖﻰ وَﻧُﺴُﻜٖﻰ وَﻣَﺤْﻴَﺎىَ وَﻣَﻤَﺎﺗٖﻰ ﻟِﻠّٰﻪِ رَبِّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤٖﻴﻦَ٠ ﻟَﺎ ﺷَﺮٖﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَﺑِﺬٰﻟِﻚَ اُﻣِﺮْتُ وَاَﻧَﺎ اَوَّلُ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤٖﻴﻦَ٠ 

Kurban Duası Arapça ve Türkçe

Kurban Duası Arapça ve Türkçe

Türkçe
 Okunuşu: “Gul innenî hedânî rabbî ilâ sırâtın müstagîmin dînen giyamen millete ibrâhime hanîfen vema kâne minel-müşrikin. Gul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemin Lâ şerîke lehû vebizâlike ümirtü ve ene evvelül müslimin.”

Yorum Bırakın

*