Sakal ve Bıyık Hakkında Hadis


Sakal ve Bıyık Hakkında Hadis

Sakal ve Bıyık Hakkında Hadis

Sakal ve Bıyık Hakkında Hadis

٥ اَﺣْﻔُﻮا اﻟﺸَّﻮَارِبَ وَاَﻋْﻔُﻮا اﻟﻠِّﺤٰﻰ ﴿م٠ت٠ج﴾

Bıyıkları dudaklar ile beraber ediniz, sakalları da haline bırakınız.
İzah : Şüphe yokki bıyık ile sakal erkek için birer ziynettir. Bunlar erkeklerin fıtretleri icabından bulunduğu cihetle bunları bilkülliye izale için her gün uğraşıp durmakda büyük bir külfet vardır bu yüzden hem kıymetli vakitler zayi olur, hem de fazlaca bir masraf ihtiyar edilmiş bulunur.
Şu kadar varki, bıyıklar dudakları kapatacak kadar uzun olmamalıdır. Bu; insana rahatsızlık verir, yemesini, içmesini güçleştirir, nazarlarda da güzel görülmez. Binaenaleyh bunun fazla miktarı kesilmelidir.
Sakala gelince o da çok uzanırsa etrafından bir mikdar alınabilir. Elverirki bir el tutamından kısa olmasın. Sonra sünneti seniyeye muhalif olacağından mânevî kıymeti kalmaz.

Yorum Bırakın

*